Valtuustoaloite yksityisen varhaiskasvatuksen laatumittareista

13.12.2023

Olemme sivistyslautakunnassa olleet pitkään huolissamme varhaiskasvatuksen pätevän henkilöstön saatavuudesta. Erityisesti yksityisessä varhaiskasvatuksessa tilanne on ollut vaikea. Siksi teimme yhdessä kahden muun lautakunnan jäsenen kanssa alla olevan valtuustoaloitteen, jolla pyrimme luomaan yksityisille päiväkodeille kannusteita pätevän henkilöstön rekrytointiin.


Laatumittarit osaksi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon laskentaperusteita

Nurmijärvellä varhaiskasvatuksesta merkittävän osuuden järjestävät yksityiset palveluntuottajat. Suunniteltujen yksityisten päiväkotihankkeiden myötä yksityisen palvelutuotannon osuus 1-5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksesta nousee ensi vuonna lähes 40 prosenttiin. Nurmijärven kuntastrategian mukaan kunta varmistaa "laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla." Koska yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kunnassa on kasvanut merkittäväksi ja kunta palveluohjauksellaan aktiivisesti ohjaa lapsia myös yksityisiin päiväkoteihin, on strategian tavoitteen toteutumiseen kiinnitettävä yhä enemmän huomiota myös yksityisen palvelutuotannon osalta.

Koulutukseltaan pätevien varhaiskasvatuksen opettajien osuutta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuksessa on seurattu kuluvalla valtuustokaudella strategisilla mittareilla. Tulosten seurannassa on käynyt selväksi, että opettajien muodollinen pätevyystaso on keskimäärin huomattavasti heikompaa yksityisissä päiväkodeissa kunnan päiväkoteihin nähden. On selvää, että alalla vallitsee tällä hetkellä työvoimapula, mutta tästä huolimatta kunnallinen varhaiskasvatus on onnistunut ylläpitämään huomattavasti korkeampaa pätevien varhaiskasvatuksen opettajien osuutta. Tällä hetkellä koulutukseltaan varhaiskasvatuslain mukaisesti päteviä on varhaiskasvatuksen opettajista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin 60 prosenttia kun taas yksityisessä varhaiskasvatuksessa 29 prosenttia. On huomattava, että osuus vaihtelee päiväkotikohtaisesti. Tällä hetkellä kunta maksaa varhaiskasvatuspalvelusta palvelusetelin muodossa kaikille yksityisille päiväkodeille saman hinnan riippumatta pätevän henkilöstön osuudesta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvossa huomioitaisiin jatkossa yksityisen päiväkodin tarjoaman palvelun laatumittarit. Näin voitaisiin kannustaa palveluntarjoajia panostamaan henkilöstön rekrytointiin, kiinnittämään huomiota houkuttelevuuteensa työnantajana ja kehittämään varhaiskasvatuksen laatua. Toisaalta olisi tarvittaessa tärkeää voida palkita yritys hyvin tuotetusta ja laadukkaasta palvelusta.

Esitämme, että jatkossa kunnan palvelusetelin arvon laskennassa jokin osuus setelin arvosta määräytyisi kyseisen päiväkodin varhaiskasvatuksen laatumittareiden perusteella. Laatumittarina tulisi olla ainakin koulutukseltaan pätevien varhaiskasvatuksen opettajien osuus kyseisessä päiväkodissa, sillä nämä tiedot ovat jo nyt kunnan käytössä. Aloitteen valmistelussa tulisi lisäksi selvittää, onko löydettävissä myös joitain muita mittareita, jotka olisi tarkoituksenmukaista huomioida varhaiskasvatuksen laadun kokonaisvaltaisen tarkastelun saavuttamiseksi. Tällaisia saattaisivat olla esimerkiksi käytössä olevan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai päiväkodin johtajan resurssi, koulutukseltaan pätevien lastenhoitajien ja sosionomien määrä, kasvatuksesta erillisen laitos- ja ruokahuollon henkilöstön määrä, sijaisten saatavuus, sak-työajan (suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika) toteutuminen tai jokin muu. Valittujen mittareiden tulisi olla mitattavissa säännöllisesti ja vertailukelpoisesti ensisijaisesti päiväkotikohtaisesti, toissijaisesti palveluntuottajakohtaisesti.

Otto Suhonen (Kesk.), Mira Lappalainen (PS), Sanna Pasanen (Vihr.) sekä 22 muuta allekirjoittajaa