Sivistyslautakunta lausui erillisen lukion selvittämisen puolesta

29.09.2022
Karttakuva erillisen lukion mahdollisesta sijoituspaikasta Krannilassa. Tie oikealla on Rajamäentie. (Arkkitehtitoimisto Harris & Kisjik / Nurmijärven kunta)
Karttakuva erillisen lukion mahdollisesta sijoituspaikasta Krannilassa. Tie oikealla on Rajamäentie. (Arkkitehtitoimisto Harris & Kisjik / Nurmijärven kunta)

Nurmijärven sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 15.9. lautakunnan lausuntoa talonrakennuksen investointiohjelmasta. Lautakunta ottaa lausunnossaan kantaa käyttäjien näkökulmasta siihen, millaisia kunnan päiväkoteihin ja kouluihin liittyviä investointeja pitäisi tehdä, jotta ne palvelisivat tilojen käyttöä mahdollisimman hyvin.

Edellinen kunnanvaltuusto päätti viime vuonna viimeisessä kokouksessaan, että Nurmijärven lukiolle rakennetaan tilat Nurmijärven yhteiskoulun(NYK) kanssa samaan rakennukseen sen peruskorjauksen yhteydessä. Asian ratkaisi raha. Suuri osa valtuutetuista piti noin 5,5 miljoonan euron investointikustannusten säästöä tärkeämpänä, kuin erillisen lukiorakennuksen tuomia monia hyötyjä.

Lukion rakentaminen NYK:in yhteyteen sisältää kuitenkin monia riskejä ja haasteita. Myös hankkeeseen liittyvät väistötila- ja rakennuskustannukset ovat kesän aikana saatujen tietojen mukaan nousemassa odotettua merkittävästi suuremmiksi. Näiden epävarmuuksien vuoksi mielestäni erillisen lukion vaihtoehtoa täytyy tarkastella uudelleen. On tärkeää, että tiedämme, mikä olisi erillisen lukion ja NYK:in yhteyteen toteutetun lukion kustannusero nyt. Jos se on pienentynyt tuosta 5,5 miljoonasta, voi toisessa vaakakupissa olevat toiminnalliset hyödyt painaakin jo enemmän, kuin erillisen lukion suurempi hinta. 

Tämän vuoksi tein sivistyslautakunnan kokouksessa esityksen, jossa toivottiin erillisen lukion vaihtoehdon kustannusarvion päivittämistä ja tuotiin esille erillisen lukion ratkaisun toiminnalliset hyödyt. Esimerkkejä hain erityisesti aiemmin tehdystä Krannilan lukion hankesuunnitelmasta:


Nurmijärven yhteiskoulu ja Nurmijärven lukio

Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion tilojen suunnittelu tulee käynnistää pikaisesti. Lukion väistötilojen vuokra-aika Rajamäellä loppuu kesällä 2025. 

Nurmijärven lukion sijoittumiseen NYK:in yhteyteen liittyy kuitenkin seuraavia epävarmuustekijöitä, jotka tulee selvittää ennen investoinnin toteutumista:

Vanha liikuntasali: NYK:in vanhan liikuntasalin osalta tulee selvittää tilojen kunto ja arvioida, onko tila järkevää toteuttaa uudistilana ja tämän vaikutus hankkeen kustannusarvioon.

Väistötilakustannukset: Hankekorttiin ja talonrakentamisen investointisuunnitelmaan merkityt väistötilakustannukset ja investoinnin kustannusarvio tulee päivittää vastaamaan viimeisintä tietoa. 

Pysäköintitilojen riittävyys: Tarkastelussa tulee huomioida lakimuutos liittyen 17-vuotiaille myönnettäviin B-ajokorttipoikkeuslupiin, mikä kasvattanut lukio-opiskelijoiden pysäköintitilojen tarvetta merkittävästi. Lisäksi tulee huomioida käynnissä oleva lainvalmistelutyö, jonka tavoitteena on helpottaa entisestään B-ajokortin myöntämisen edellytyksiä 17-vuotiaille.

NYK:in tontin ympäristön liikenneinfrastruktuurin riittävyys: Noin 900 opiskelijaa/oppilasta sekä lähes 100 henkilökunnan jäsentä tuovat huomattavan määrän liikennettä Kirkonkylän ydinkeskustaan. Taajaman viihtyisyyden säilyttämiseksi ja kokonaisilmeen parantamiseksi esimerkiksi Pratikankujan sisäänkäyntiä tulisi harkita suljettavaksi, jotta kortteli saadaan rauhoitettua mopoliikenteen aiheuttamalta ympäriajolta.

Hankkeeseen liittyvä mahdollinen maanhankinta:
Tulee selvittää, onko lisämaata saatavilla, ja mikä on maanhankinnan vaikutus hankkeen lopulliseen kustannusarvioon.

Sivistyslautakunta katsoo, että nämä hankkeeseen liittyvät epävarmuudet sekä väistötila- ja investointikustannusten nousu luovat tarpeen tarkastella, onko Nurmijärven lukion sijoittaminen Nurmijärven yhteiskoulun yhteyteen kokonaisuutena tarkastellen järkevin ratkaisu. Sivistyslautakunta näkee, että lukion rakentaminen erillisenä esimerkiksi Krannilaan olisi toiminnallisesta ja käyttäjän näkökulmasta huomattavasti parempi ratkaisu seuraavista syistä:

  • Erillinen lukio varmistaa lukio-opiskelijoille tarpeeksi rauhalliset opiskelutilat, itsenäisen opiskelun tilat sekä ylioppilaskirjoitustilat.
  • Krannilan tontilla on riittävästi tilaa pysäköinnille. Lukion ja urheilupuiston tarpeisiin voidaan hyödyntää samoja pysäköintialueita tehokkaasti.
  • Lukio ja peruskoulu pystyisivät suunnittelemaan oppituntien pituuden ja jaksotuksen sekä ruokailujen aikataulut omille tarpeilleen sopiviksi ilman rajoitteita.
  • Lukion käyttäjät kannattavat erillisen rakennuksen toteuttamista. Huhtikuussa 2021 toteutetussa kyselyssä 77 % opiskelijoista kannatti lukion sijoittamista erilliseen rakennukseen, kun taas lukion rakentamista NYK:in yhteyteen kannatti vain 1,5 % vastaajista. Lukion henkilökunta oli erillisen rakennuksen kannalla. Nuorisovaltuusto kannatti erillisen lukiorakennuksen toteuttamista lausunnossaan.
  • Erillisellä lukiolla on paremmat edellytykset pitkän aikavälin elinvoimaisuuteen. Lukiorakennuksen erillisyys kasvattaisi huomattavasti lukion vetovoimaa ja varmistaisi sen elinvoimaisuuden pitkälle tulevaisuuteen. Tämä olisi erityisen tärkeää, sillä alueen lukio-opiskelijoista kilpailevat myös Arkadian yhteislyseo, Hyvinkään lukio ja pääkaupunkiseudun lukiot. Kunnan valtiolta saama rahoitus lukiokoulutuksen järjestämiseen on riippuvainen lukion opiskelijoiden määrästä, joten on pitkän aikavälin kestävyyden kannalta tärkeää varmistaa opiskelijoiden riittävyys myös tulevaisuudessa ikäluokkien pienentyessä.
  • Krannilaan sijoittuvalla lukiorakennuksella olisi synergiaetuja liikuntapuiston kanssa. Lukio voisi toimia tapahtumakeskuksena puistossa järjestettäville tapahtumille. Rakennuksen lämmityksessä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää talvikaudella tekojääradan tuottamaa hukkalämpöä.
  • NYK:in tontille jäisi paremmin tilaa mm. ulkoilualueelle. Tämä on erityisen tärkeää, jos kuudennet luokat siirtyvät tulevaisuudessa koulun tiloihin.
  • Erillisen lukion rakentaminen voisi mahdollista hankkeen toteuttamisen porrastetusti, jolloin sekä lukiota että yläkoulua ei tarvitsisi siirtää väistötiloihin. Erillinen lukiorakennus voitaisiin rakentaa ensin, ja tämän jälkeen aloittaa NYK:in osien purku ja uudisrakentaminen. Pienemmän laajennuksen toteuttaminen saattaa mahdollistaa osan NYK:in tiloista käytön myös jälkimmäisessä vaiheessa. Tämä ratkaisu voisi laskea hankkeen väistötilakustannuksia merkittävästi.

Sivistyslautakunta katsoo, että hankkeen kustannusarvioiden päivityksen yhteydessä tulee tuottaa vertailukelpoinen kustannusarvio myös erillisen lukion toteuttamisen osalta. Mikäli edellä mainittujen seikkojen ja selvitysten tulosten perusteella päätöstä lukion sijoituspaikasta muutetaan, Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus tulee toteuttaa toukokuussa 2021 valmistuneen "NYK - yläkoulun hankessuunnitelma" pohjalta.


Havainnekuva Krannilan lukion hankesuunnitelmasta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kisjik / Nurmijärven kunta)
Havainnekuva Krannilan lukion hankesuunnitelmasta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kisjik / Nurmijärven kunta)

Esitys sai laajaa kannatusta, ja se hyväksyttiin lautakunnassa äänestyksen jälkeen äänin 8-3. Esityksen kannalla lautakunnassa olivat keskustan, vihreiden, RKP:n ja vasemmistoliiton edustajat. Kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmät jakaantuivat kahtia, ja SDP:n edustaja äänesti esitystä vastaan. Asian käsittely siirtyy nyt kunnanhallitukselle. Teimme lautakunnassa saman suuntaisen toiveen jo vuosi sitten tässä samassa lausunnossa, mutta tietääkseni asiaa ei ole selvitetty toivomallamme tavalla. Toivon kovasti, että kunnanhallitus ottaa nyt lukion toteuttamiseen liittyvät näkökulmamme huomioon. 

Lausunnon käsittelyyn voi tutustua tarkemmin lautakunnan pöytäkirjasta tästä.

Elokuun kunnanvaltuustossa jätettiin samoja selvityksiä toivova valtuustoaloite, jonka itsekin allekirjoitin. Asiaan siis palataan viimeistään silloin, kun tämä aloite tullee käsiteltäväksi.