Eduskuntaan 2023

Näitä asioita veisin eteenpäin kansanedustajana eduskunnassa


Tukea ja turvaa perheellistymiseen

Suomen väestö vanhenee ja ikäluokat pienenevät. Minusta yhteiskunnan täytyy tukea jokaista toivetta tai unelmaa omasta lapsesta. Perheen perustamisen tulee olla taloudellisesti mahdollista mahdollisimman monelle. Näillä keinoilla voimme saada syntyvyyden nousuun ja hyvinvointivaltion turvattua.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Korotetaan ensimmäisistä lapsista saatavaa lapsilisää.
 • Lapsen kotihoito kesken opintojen ei saa estää opintolainahyvityksen saamista.
 • Avopuolisoiden asumistukeen liittyvä elatusvelvollisuus on poistettava.
 • Hedelmöityshoitojen saatavuutta täytyy parantaa. 
 • Perheiden arkeen täytyy olla tarjolla matalan kynnyksen tukea, kuten kotiapua ja kasvatusohjausta.
 • Opintotuen lainapainotteisuutta tulee pienentää nuorten vastavalmistuneiden talouden kohentamiseksi.

Pidetään huolta varusmiehistä

Suomen puolustuskyvyn keskiössä ovat varusmiehet ja reserviläiset. Puolustuskykyä vahvistettaessa haluan kiinnittää erityistä huomiota puolustusvoimien koulutusresursseihin ja varusmiesten hyvinvointiin. Maanpuolustus toimii, kun reserviläiset ja varusmiehet saavat hyvän koulutuksen, ovat motivoituneita ja voivat hyvin.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Laitetaan kasarmien sisäilmaongelmat kuntoon!
 • Tarjotaan varusmiehille kattavat terveyspalvelut (esim. fysioterapia).
 • Varusmiesten toimeentulosta pitää huolehtia. Korotetaan päivärahaa ja sidotaan se kansaneläkeindeksiin.
 • Puolustusvoimien tulee kantaa vastuu varusmiehille palveluksen aikana tulleista terveysongelmista, ja tarvittaessa mukauttaa palvelustehtäviä pakkolykkäysten sijaan.
 • Huolehditaan riittävästä joukkotuotannosta jatkamalla asevelvollisuuden kehittämistä kohti sukupuolten tasa-arvoa.
 • Luodaan mahdollisuuksia hyödyntää varusmiespalveluksessa hankittua osaamista palveluksen jälkeen.

Koulutus kuuluu kaikille

Hyvä koulutustaso on Suomen kansainvälinen kilpailuvaltti, jota on kehitettävä entisestään. Haluan muokata koulutusjärjestelmäämme mahdollistavaksi ja joustavaksi. Korkeakouluihin pitää olla erilaisia sisäänpääsyväyliä ja aloituspaikkoja tarvitaan lisää. Haluan turvata opiskelijoiden toimeentulon ilman kohtuutonta velkataakkaa. Peruskoulua täytyy kehittää, jotta kaikki pärjäävät ja erityistarpeet huomioidaan.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 • Ei lukukausimaksuja korkeakouluihin! 
 • Todistusvalinnan sekä pääsykokeen on molempien tarjottava aito mahdollisuus korkeakoulupaikkaan. Ei voi olla aloja, joiden opiskelupaikoista yli 90% jaetaan todistusvalinnalla.
 • Mahdollisuuksia saada korkeakoulupaikka ammatillisten väyläopintojen tai avoimen yliopiston väyän kautta pitää kehittää ja laajentaa. 
 • Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja ja luovutaan ensikertalaiskiintiöistä!
 • Luodaan opiskelumahdollisuuksia myös keskisuuriin kaupunkeihin pelkkien maakuntakeskusten sijasta.
 • Pidetään pojat mukana koulutuksessa. Etsitään rohkeasti malleja, joiden avulla pojat eivät jäisi oppimistuloksissa tytöistä jälkeen. 
 • Kehitetään esiopetusta ja peruskoulun ensimmäisiä luokkia kohti joustavaa luokatonta mallia. Oppilas jatkaa seuraaville luokka-asteille tästä ns. Alku-luokasta, kun hän on taidoiltaan siihen valmis.

Lue vastauksiani vaalikoneisiin:


Jäikö jotain kysyttävää? Ota minuun yhteyttä!